Hizmetler

Biyolojik çeşitlilik bir bölgedeki genlerin, türlerin, ekosistemlerin ve ekolojik olayların oluşturduğu bir bütündür. Biyolojik zenginlik, canlıların farklılığını ve değişkenliğini, içinde bulundukları karmaşık ekolojik yapılarla, birbirleriyle ve çevreleriyle karşılıklı etkileşimlerini ifade etmektedir.

Türkiye Sibirya, İran-Turan ve Akdeniz olmak üzere biyoçeşitlilik zenginliğinin en fazla olduğu üç farklı biyo-coğrafik bölge üzerinde bulunmaktadır. AnaDOKU ulusal biyoçeşitliliğin izlenmesi, tespiti ve korunması için projeler geliştirmekte ve uygulanmasını sağlamaktadır.  

Yönetim Planı, doğal ve kültürel alanların coğrafi sınırlarını, fiziki yapısını, sosyo-ekonomik durumunu, sahip olduğu biyolojik çeşitliliği ve kültürel durumunu tanımlayan, alanı etkileyen tehditleri, baskıları ve diğer sorunları açıklayan, korunan alan yönetiminin vizyon, amaç ve hedefleri ile bu hedeflere ulaşmak için gerekli faaliyetleri belirleyen, bu planın hazırlanması ve uygulanmasında paydaşların katılımcılığının boyutları ve koşullarını tanımlayan, alanın kullanımına yönelik koruma bölgelerini belirleyen, korunan alanın daha etkili yönetimini sağlayan belgedir.

AnaDOKU, korunan alanların etkin yönetimini sağlamak üzere Yönetim Planları hazırlamakta ve uygulanmasını sağlamaktadır. Doğayla uyumlu, sürdürülebilir, geleneksel yaşam, üretim, işleme ve tüketim biçimlerinin biyolojik çeşitlilik gözetilerek korunması ve yaygınlaştırılması, ayrıca yerel halkın ekonomik düzeyini ve yaşam kalitesini arttıracak çalışmalara katkı sağlamak AnaDOKU’nun hedefleri arasındadır.

Korunan alanlar IUCN tanımına göre doğanın ve ilişkili ekosistem hizmetleri ve kültürel değerlerin uzun vadeli korunması amacıyla tanımlanmış coğrafi sınırları olan, yasal veya diğer etkin yöntemlerle yönetilen alanlardır. Korunan alanlar nesli tehlike altında, endemik, ya da dar yayılışlı bitki ve hayvan türlerini içerdiği gibi doğal güzelliklere sahip, ekolojik özellikleri olan, jeolojik, jeomorfolojik, peyzaj, tarihi, arkeolojik ve kültürel değerlere sahip alanları da kapsamaktadır.

AnaDOKU korunan alanların akılcı kullanımı konusunda çalışmalar yürütmektedir.

Günümüzde en önemli çevre sorunlarının temelinde yüksek düzeyde insan kaynaklı etkilerin yer aldığı küresel iklim değişikliği gelmekte ve fırtınaların, kuraklıkların, taşkınların ve orman yangınlarının daha sık yaşanmasına, dünya gıda üretiminin azalmasına ve başta ormanlar ile sulak alanlar olmak üzere ekosistemler ve sağladıkları hizmetlerde bozulmalara neden olmaktadır.

AnaDOKU iklim değişikliği için yapılan çalışmalara uyguladığı projeler ile katkı sağlamaktadır.

Organik tarım; doğal ve sürdürülebilir üretim biçimi, yerel değerler ile kültürel çeşitliliğin bir parçasıdır. Alternatif değil, esas alınması gereken bir tarımsal üretim biçimidir. Biyolojik çeşitlilik ve insan sağlığının korunması için kaçınılmazdır.

Yerel tarım ürünlerini, üretim ve tüketim biçimlerini desteklemek ve talebin arttırılması yönünde pazarlama ve tanıtımlar yapmak; organik tarımla, yöreye özgü, yerel üretim ve tüketim biçimlerini destekleyerek dayanışma ve refahın arttırılmasını sağlamak AnaDOKU’nun amaçları arasındadır.

AnaDOKU üretimden tüketime, insana ve doğaya saygılı olmayı bir yaşam felsefesi olarak benimsemektedir.  

Turizmin sürdürülebilirliği doğal ve kültürel değerlerin sürdürülebilirliğine bağlıdır. Bu nedenle, kitle turizmi yerine; düşük yoğunluklu doğa dostu turizm faaliyetleri desteklenmelidir.

Bu kapsamda AnaDOKU, ekolojik ve kültürel bütünlüğü korurken, ekonomik, sosyal ve estetik gereksinimleri karşılamaya yönelik uygulama projeleri yapmaktadır.

Hem sosyal hem fiziki açıdan planlı gelişmeyi sağlamak üzere AnaDOKU özellikle biyolojik çeşitlilik, turizm, tarım, kırsal kalkınma ve çölleşme konularında bölgesel gelişim plan ve stratejileri hazırlamaktadır. Bu kapsamda ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışmak, özel sektörle uygulama süreçlerinde ortak projeler geliştirmek AnaDOKU’nun hedefleri arasındadır.  

AnaDOKU kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlar adına projeler geliştirmekte ve uygulamaya koymaktadır. Bu yolla kamuoyu yaratılarak, çevre bilinci ve duyarlılığının artırılmasına katkı sağlamaktadır.

Ekosistem Değerlendirme Raporları; proje yapılacak olan bölgelerde, bölgenin ekosistem özelliklerinin uzman kişilerce incelenmesiyle hazırlanan, projenin bölgeye olası etkilerini tespit eden ve bu etkilerin azaltılması için koruyucu çözüm önerileri sunan raporlardır.

Bu raporlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından hidroelektrik santralleri, rüzgar enerji santralleri, güneş enerji santralleri yapımı gibi pek çok faaliyet konusu için talep edilmektedir.

AnaDOKU uzman ekibiyle Ekosistem Değerlendirme Raporları konusunda danışmanlık hizmetleri vermektedir.